ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Cornerfield B.V. en Huurder, daarbij eveneens behorende bij aanbiedingen, offertes en boekingen.
Afwijkingen hiervan zijn alleen rechtsgeldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 2

Onder de overeenkomst wordt verstaan de huurovereenkomst, waarbij Huurder een auto huurt en / of andere diensten af neemt van Verhuurder. Deze huurovereenkomst komt eerst tot stand na rechtsgeldige ondertekening door partijen.
Als datum van totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum, die staat vermeld op de ondertekende overeenkomst, onverminderd hetgeen hieronder staat vermeld met betrekking tot boeken en annuleren.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien deze door Cornerfield B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3

In deze Algemene Voorwaarden verstaan we onder:
1. Voertuig: de auto die onderwerp is in de huurovereenkomst.
2. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die als Huurder de huurovereenkomst sluit.
3. Verhuurder: Cornerfield B.V., opererend onder de handelsnaam Classic Car 2 Rent.
4. Bestuurder: de feitelijk in de overeenkomst genoemde bestuurder(s) van het voertuig.
5. Schade: de vermogensschade die Verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van Verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en de daaruit voorvloeiende derving van huur inkomsten; met of door het voertuig aan persoon of goed toegebrachte nadeel, waarvoor Verhuurder, als kentekenhouder, of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.

Artikel 4

Alle offertes en prijsaanduidingen van Cornerfield B.V. zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5

Er is sprake van een boeking als de huurder een reservering heeft bevestigd. Vanaf dat moment houdt Verhuurder het voertuig vrij gedurende de afgesproken verhuurperiode.

Artikel 6

Annulering van de boeking is niet mogelijk, tenzij sprake is van dringende redenen. Bij overeengekomen annulering zullen wel kosten in rekening worden gebracht:
• Tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode: 50 % van de overeengekomen huursom.
• Vanaf 14 dagen voor aanvang van de huurperiode: 75 % van de overeengekomen huursom.
(Verhuurder adviseert een annuleringsverzekering af te sluiten)
Huurder heeft het recht om in geval van verhindering een in de plaats stelling door een andere persoon aan te dragen, mits deze persoon ook voldoet aan hetgeen overeengekomen is bij boeking, in de huurovereenkomst dan wel is verwoord in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7

Bij reservering krijgt Huurder een mooi weer garantie. Deze garantie houdt in dat als naar het oordeel van Verhuurder sprake is van weersomstandigheden, die het plezier in het rijden van een klassieke auto bederven (regen, harde wind) Huurder in overleg met Verhuurder kan opteren voor het wijzigen van huurperiode. Tegenover deze mooi weer garantie staat eveneens het recht van Verhuurder om de huurperiode te wijzigen bij slecht weer (regen, harde wind, als er zout gestrooid is, etc). Dit ter behoud van de auto. Ook dan zal een nieuwe huurperiode worden vastgesteld in overleg tussen Huurder en Verhuurder. Huurder krijgt geen recht op annulering en / of schade vergoeding als Verhuurder gebruik maakt van dit recht.

Artikel 8

Huurder is verplicht zich voor vertrek met het voertuig te legitimeren en een kopie van zijn rijbewijs achter te laten. Ook de eventuele 2e bestuurder dient zich te legitimeren en een kopie van zijn rijbewijs achter te laten.
Huurder is minimaal 25 jaar en in ieder geval drie jaar in het bezit van een rechtsgeldig rijbewijs.
Het is Huurder niet toegestaan de auto ter beschikking te stellen aan personen die niet zijn genoemd als bestuurder in de huurovereenkomst.
Het is Huurder niet toegestaan de auto buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 9

Huurder betaald bij het afhalen van de auto een waarborgsom. Deze waarborgsom strekt tot verhaal van kosten en schade en tot betaling waarvan de Huurder krachtens de bepalingen van de overeenkomst is gehouden.

Artikel 10

De huursom wordt volledig betaald bij boeken. De borg wordt betaald bij het afhalen van de auto. Indien betaling van de huursom niet heeft plaatsgevonden (en binnen enkele dagen zichtbaar is op de bankrekening van Verhuurder) heeft Verhuurder het recht de boeking en daaruit op reguliere wijze volgende overeenkomst te ontbinden, dit onverminderd het recht van Verhuurder op het verkrijgen en incasseren van de huursom.
Eventuele incassokomsten, inclusief gerechtelijke kosten komen voor rekening van Huurder. Bij het niet betalen van de borg zal de auto niet ter beschikking worden gesteld van Huurder.

Artikel 11

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten (brandstof, tolgelden en parkeergelden) voor rekening van Huurder.
Bij aanvang van de huurperiode wordt de auto afgeleverd met een volle tank benzine. Na afloop dient de auto ook met een volle tank benzine te worden afgeleverd. Voor het eventueel aftanken van de auto door Verhuurder wordt naast de brandstof € 25,– handelingskosten in rekening gebracht en in mindering gebracht op terugbetaling van de borg.
Verkeersovertredingen worden in rekening gebracht bij Huurder, waarbij eveneens € 25,– aan handelingskosten in rekening worden gebracht.

Artikel 12

Huurder is zich bewust van het feit dat het voertuig een klassieke auto is, met alle charmes, maar ook met alle beperkingen en ongemakken die daarbij horen. De auto’s van Verhuurder worden goed onderhouden en verkeren in goede staat. De voertuigen voldoen aan alle technische en wettelijke eisen, maar zijn qua comfort en rijeigenschappen niet in overeenstemming met hetgeen gangbaar is in het heden.
Huurder heeft kennis genomen van de rijinstructies en eigenschappen van de auto, beschikbaar gesteld bij vertrek.
Huurder dient op zorgvuldige wijze met de auto om te gaan en ervoor zorg te dragen dat de auto overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Huurder is verplicht er op toe te zien dat de verplichtingen en verboden van deze Algemene Voorwaarden en de huurovereenkomst door bestuurder(s), passengier(s) en andere gebruikers van de auto worden nageleefd. Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van gedragingen van gebruikers van de auto, ook indien deze niet de instemming hadden van Huurder.
Huurder is ervoor verantwoordelijk, dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de gesteldheid die voor het besturen van een voertuig vereist is, alsmede de eisen verwoord in deze Algemene Voorwaarden.
Het is Huurder niet toegestaan het voertuig door te verhuren aan derden.
Roken en het vervoer van huisdieren in de auto is verboden.
Huurder verricht tijdens gebruik alle handelingen (waaronder controle van vloeistoffen en bandenspanning), die nodig zijn om de auto optimaal te laten rijden.

Artikel 13

Hoewel de grootst mogelijke zorg wordt besteedt aan de auto’s kan het natuurlijk altijd gebeuren, dat een auto iets gaat mankeren tijdens de huurperiode. Huurder dient dan onmiddellijk contact op te nemen met Verhuurder, dan wel met een door Verhuurder aangewezen persoon of bedrijf.
Indien mogelijk wordt eerst de ANWB pechhulp ingeschakeld.
Als dat niet binnen redelijk korte tijd leidt tot het kunnen vervolgen van het gebruik van de auto, wordt de auto opgehaald door Verhuurder, dan wel een door Verhuurder aangewezen persoon of bedrijf en wordt een andere auto, cabrio, niet zijnde een klassieke auto, beschikbaar gesteld door Verhuurder.
Op deze wijze kan de geplande dag op plezierige wijze worden voortgezet en Huurder krijgt in die situatie het recht om alsnog een dag een klassieke auto te gebruiken, zonder dat hiervoor opnieuw huur moet worden betaald.
Als sprake is van een langere huurperiode dan één dag wordt een vergelijkbare oplossing gezocht, waarbij de periode dat de klassieke auto wel naar behoren heeft gefunctioneerd in mindering wordt gebracht op het hernieuwde recht van gebruik.
Bij reparatie tijdens de huurperiode, dient Verhuurder vooraf altijd toestemming te geven. De kosten van reparatie komen alsdan voor rekening van Verhuurder. Indien deze kosten zijn betaald door Huurder zullen deze worden vergoed door Verhuurder, mits een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling wordt overlegd.
Bij repatriëring van de auto komen de kosten hiervan voor rekening van Verhuurder. Wegsleep kosten van een niet door Verhuurder ingeschakeld bedrijf komen voor rekening van Huurder.

Artikel 14

Huurder gaat akkoord met het eigen risico van € 750,–. Tegen meerprijs kan dit eigen risico worden verzekerd.
Dit eigen risico houdt in, dat schades aan het voertuig, die zijn ontstaan tijdens de huurperiode, kunnen worden verhaald op de huurder tot het maximum van het overeengekomen bedrag.
Huurder is verplicht na vaststelling van het te betalen bedrag, dit bedrag zo snel mogelijk te voldoen, eventueel onder aftrek van de betaalde, nog niet door Verhuurder terug betaalde borg.
Verhuurder houdt zich het recht voor om tot 3 maanden na aanvang van de huurperiode onvoorziene kosten / schade alsnog in rekening te brengen bij huurder, mits uiteraard een direct verband kan worden aangetoond tussen deze kosten / schade en de huur van de auto door huurder.
De maximale aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval, het eigen risico, is van toepassing tenzij het voertuig niet is gebruikt overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, het toepasselijk recht, of tenzij er sprake is van nalatigheid door Huurder.

Artikel 15

Huurder is verplicht de auto in dezelfde staat in te leveren als bij vertrek. Bij vertrek wordt een schaderegistratie verstrekt, waarop zichtbare schade is aangegeven.
Huurder is aansprakelijk voor schade aan de auto, ontstaan tijdens het gebruik van de auto, tot het moment waarop Verhuurder de auto weer in ontvangst heeft genomen. Dit geldt ook als de auto op het moment van enige gebeurtenis niet door de Huurder wordt bestuurd of beheerd.
Verhuurder draagt zorg voor een goede verzekering tegen cascoschade en het risico van wettelijke aansprakelijkheid. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Huurder bij schade.
Verhuurder draagt tevens zorg voor een degelijke inzittenden verzekering.
In geval van schade of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is Huurder verplicht:
• Verhuurder hiervan direct op de hoogte te stellen.
• Alle instructies van Verhuurder nadien op te volgen.
• Alle inlichtingen, gevraagd en ongevraagd, en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan Verhuurder of diens verzekeraar te verstrekken.
• Direct, of althans zo snel als mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schade aangifteformulier aan Verhuurder te overleggen.
• Verhuurder alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden, dan wel als verweer tegen aanspraken van derden.
Defecten aan de auto, ontstaan door ondeugdelijk gebruik worden door Verhuurder behandeld als schade.
Indien de Huurder aansprakelijk is voor de kosten van reparatie van de auto, worden deze kosten in rekening gebracht op basis van een offerte uitgebracht door een door Verhuurder gekozen leverancier, garage, schadehersteller of anderszins.
Schade ten gevolge van het niet kunnen verhuren van de auto is bepaald op het aantal dagen, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.

Artikel 16

Tijdens het gebruik van het voertuig houdt Huurder zich aan de geldende wet en regelgeving van het land waar Huurder zich op dat moment bevindt.
Alle sancties opgelegd van overheidswege, betrekking hebbende op de periode van huur door Huurder, komen voor rekening van Huurder, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur al aanwezig was.
Door de overheid in rekening gebrachte sancties kunnen tot 6 maanden na de verhuurperiode in rekening worden gebracht bij Huurder. Verhuurder zal daarbij € 25,– aan handelingskosten in rekening brengen.

Artikel 17

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de auto te stellen als blijkt dat:
• Huurder één of meer verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
• Tijdens de huurperiode omstandigheden blijken die, als Verhuurder hiervan op de hoogte was geweest de huurovereenkomst niet was aangegaan.
Ontbinding van de huurovereenkomst laat onverlet dat Verhuurder het recht behoudt op een volledige vergoeding van de kosten en schade voortvloeiende uit de omstandigheden.

Artikel 18

Als de auto wordt verhuurd voor meer dan één dag en de auto ’s-Avonds niet wordt gestald bij Verhuurder is Huurder verantwoordelijk voor een deugdelijke stalling van de auto. Daarbij gelden de volgende spelregels:
• De auto mag nimmer ’s-Avonds en ’s-Nachts op een openbare en onbewaakte parkeerplaats worden gestald.
• Stalling dient te geschieden in een afgesloten garage, dan wel op een afgesloten en beschermde (liefst met camera’s bewaakte) parkeerplaats.
• Stalling indien mogelijk overdekt, zo niet dan wordt meegeleverde afdekhoes over de auto getrokken (ook weer ter behoud van de auto). Bij de cabrio’s onder de afdekhoes het interieur afdekken met de tonneau cover, stuurslot erop en indien mogelijk: op slot.

Artikel 19

De aan Huurder verstrekte documenten, routekaarten en andere beschrijvingen blijven eigendom van Verhuurder en mogen niet aan derden worden verstrekt of gekopieerd op straffe van een boete van € 2.500,– per document.

Artikel 20

Verhuurder is deugdelijk en adequaat verzekerd voor schade aan de auto’s, inzittenden en hun bagage. In het onverhoopte geval van pech, komt Verhuurder de Huurder tegemoet als omschreven in artikel 11.
De aansprakelijkheid van Verhuurder is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van Verhuurder in het desbetreffende geval dekking biedt.
Verhuurder kan uitsluitend worden aangesproken in geval van een toerekenbare tekortkoming. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de huurovereenkomst.
Iedere aansprakelijkheid van Verhuurder voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde vakantievreugde, kosten van overnachting en reiskosten is uitgesloten.

Artikel 21

Op iedere overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen naar aanleiding van de huurovereenkomst dan wel geschillen die daaruit voortvloeien en met de overeenkomst samenhangen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter bij de Rechtbank Alkmaar.